Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
"Συμφωνία": τη συμφωνία μεταξύ της EasySIGN και του Πελάτη για την αγορά και την παράδοση των Προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της EasySIGN.
"Πελάτης": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που η EasySIGN έχει συνάψει τη Συμφωνία με ή που επισκέπτεται το κατάστημα της EasySIGN Web, υπό την προϋπόθεση ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν θα ενεργήσει ποτέ με την ιδιότητα του καταναλωτή.
"EasySIGN": EasySIGN BV, με έδρα το Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Κάτω Χώρες, με αριθμό μητρώου 17186197.
"Ηλεκτρονικό κατάστημα EasySIGN": το ψηφιακό κατάστημα όπου η EasySIGN πωλεί τα προϊόντα.
"Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις": τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
"Υπερσύνδεσμος":  μια ένδειξη σε μια ιστοσελίδα που παρέχει μια σύνδεση σε άλλη ιστοσελίδα.
"Πνευματική ιδιοκτησία": όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συγγενικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα εμπορικής επωνυμίας, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και τα συγγενικά δικαιώματα.
"Μέρη": EasySIGN και πελάτη από κοινού.
"Προϊόντα": λογισμικό, υποστήριξη, εκπαίδευση και όλα τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει η EasySIGN μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της EasySIGN.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2.1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά που γίνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN και για κάθε Σύμβαση που προκύπτει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN μεταξύ της EasySIGN και του Πελάτη.
2.2. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις της Συμφωνίας ή / και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πρέπει να ερμηνεύονται ως παράνομες από ένα αρμόδιο δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις της Συμφωνίας ή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν σε ισχύ μεταξύ των Μερών.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
3.1. Οι εκφράσεις του EasySIGN στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN σε σχέση με τα Προϊόντα χαρακτηρίζονται ως πρόσκληση στον Πελάτη να κάνει μια προσφορά. Η Συμφωνία συνάπτεται με την επιβεβαίωση της EasySIGN της παραγγελίας του Πελάτη. Η επιβεβαίωση εκτελείται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να διαλύσει τη Συμφωνία, εφόσον η αποδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί.
3.2. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα τεθούν στη διάθεση του Πελάτη από την EasySIGN μέσω υπερσύνδεσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας. Είναι ευθύνη του Πελάτη να αποθηκεύει ή να εκτυπώνει αντίγραφο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μέσω των εγκαταστάσεων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN.
3.3. Παρά τις τυχόν νομικές υποχρεώσεις της EasySIGN για την αποθήκευση της Συμφωνίας ή / και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, η EasySIGN δεν φέρει ευθύνη να διαθέσει στον Πελάτη τυχόν αρχειοθετημένη Συμφωνία ή / και Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
4.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της EasySIGN και του Πελάτη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν οι Γενικοί Όροι και / ή η Συμφωνία υποδεικνύουν διαφορετικά.
4.2. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θεωρείται ληφθείσα την ημέρα της αποστολής της, εκτός εάν το αποδεχόμενο μέρος αποδεικνύει το αντίθετο. Εάν η επικοινωνία δεν έχει ληφθεί λόγω προβλημάτων προβολής ή / και προσβασιμότητας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πελάτη, αυτό θα βαρύνει τον Πελάτη, ακόμη και αν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πελάτη βρίσκεται σε τρίτο μέρος.
4.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Οι πελάτες EasySIGN με συνδρομή, σύνδεση και κωδικό πρόσβασης ενδέχεται να κληθούν να υποβάλουν μια κριτική για δημοσίευση στον ιστότοπο EasySIGN. Έτσι, όλες οι κριτικές είναι σίγουρα πελάτες του EasySIGN. Οι κριτικές υπογράφονται με όνομα και εταιρεία. Η ανασκόπηση μπορεί να αφορά οποιαδήποτε εμπειρία με τη χρήση ενός συνδρομητικού προϊόντος EasySIGN ή άμεσης υπηρεσίας από το EasySIGN. Η ανασκόπηση σχετίζεται με μια εμπειρία των δύο τελευταίων ετών. Ο υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας είναι ο μέσος όρος όλων των κριτικών. Όλες οι κριτικές πρέπει να γίνονται στα αγγλικά και θα μεταφράζονται αυτόματα.
5. ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
5.1. Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει Προϊόν σε βάση συνδρομής, ο όρος της Συμφωνίας θα είναι για τη διάρκεια που καθορίζεται στη φόρμα Παραγγελίας ("Αρχικός Όρος"). Με τη λήξη αυτού του όρου, η Συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα για μεταγενέστερους όρους ίσους με τον αρχικό όρο (κάθε επόμενος όρος), εκτός εάν η εγγραφή ακυρωθεί από τον Πελάτη στο λογαριασμό ηλεκτρονικού καταστήματος EasySIGN πριν από το τέλος της αρχικής Μεταγενέστερος όρος. Η EasySIGN θα παρέχει στον Πελάτη έγκαιρη ειδοποίηση για την αυτόματη ανανέωση της Συμφωνίας. Η κοινοποίηση αυτή περιέχει την τρέχουσα ισχύουσα τιμή της ανανεωμένης συνδρομής.
5.2. Εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί έγκαιρα ή δεν συμμορφωθεί σωστά με οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από οποιαδήποτε Σύμβαση που συνάπτεται με την EasySIGN, η EasySIGN έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εν όλω ή εν μέρει χωρίς νομική παρέμβαση και χωρίς προκαθορισμένη ειδοποίηση.
5.3. Με τη λύση της Σύμβασης από την EasySIGN, όλες οι υπάρχουσες αξιώσεις καθίστανται άμεσα οφειλόμενες. Ο Πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που υπέστη η EasySIGN ως αποτέλεσμα τέτοιου τερματισμού, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας συμφερόντων, κερδών ή επιχειρήσεων.
6. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
6.1. Η τιμή των Προϊόντων καθορίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN. Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο κατάστημα του EasySIGN στο Web.
6.2. Εάν ο Πελάτης αγόραζε ένα Προϊόν με βάση μια συνδρομή, η τιμή μιας τέτοιας συνδρομής θα ενημερώνεται αυτόματα στις πραγματικές τιμές που αναφέρονται στο κατάστημα της EasySIGN στο Web κατά τη στιγμή της ανανέωσης.
6.3. Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ, όπως ορίζεται στο κατάστημα της EasySIGN Web, χωρίς ΦΠΑ και άλλες κρατικές χρεώσεις. Όλες οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN και στη διαφήμιση μπορούν να τροποποιηθούν από την EasySIGN ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε τυπογραφικά λάθη, σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις, η EasySIGN έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία σε αυτές τις περιπτώσεις.
7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
7.1. Η EasySIGN θα παραδώσει τα Προϊόντα με τον τρόπο που καθορίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN.
7.2. Οι χρόνοι παράδοσης και / ή οι ημερομηνίες παράδοσης δεν είναι ποτέ σταθερή ημερομηνία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.
8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο πελάτης επιτρέπεται να επιστρέφει ένα Προϊόν μόνο υπό συγκεκριμένους όρους σχετικά με το Προϊόν. Εάν οι συγκεκριμένοι αυτοί όροι δεν προβλέπουν πολιτική επιστροφής, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να επιστρέψει αυτό το Προϊόν.
9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι ακόλουθοι συγκεκριμένοι όροι Προϊόντος ισχύουν για την αγορά των ακόλουθων Προϊόντων μέσω του καταστήματος EasySIGN Web: – Λογισμικό: σύνδεση με την άδεια χρήσης τελικού χρήστη
10. ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
10.1. Κατά την παραγγελία προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα της EasySIGN, ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό του EasySIGN. Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει διαβάσει τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του EasySIGN (η οποία είναι προσβάσιμη εδώ) και συμφωνεί με τον τρόπο EasySIGN proεκχωρεί προσωπικά δεδομένα πελατών.
10.2. Ο πελάτης το γνωρίζει EasySIGN proεκχωρεί δεδομένα πελατών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα πελατών στο κατάστημα EasySIGN Web, όπως σελίδες που επισκέφθηκαν, χρόνο που αφιερώθηκε σε διαφορετικά μέρη του καταστήματος EasySIGN Web, τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου που επισκέπτεται ο Πελάτης και το Λογισμικό που παρήγγειλε ο Πελάτης. Το EasySIGN αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την παροχή πληροφοριών ή προσφορών στον Πελάτη.
10.3. Ο πελάτης μπορεί να δει και - εάν είναι απαραίτητο - να αλλάξει τα προσωπικά του δεδομένα που συλλέγονται από την EasySIGN. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον τερματισμό ή τον αποκλεισμό των σχετικών πληροφοριών. Η EasySIGN θα αποφασίσει εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων σχετικά με αυτό το ζήτημα, αφού σταθμίσει τα εμπλεκόμενα συμφέροντα (της EasySIGN από τη μία πλευρά και των συμφερόντων απορρήτου του Πελάτη από την άλλη πλευρά). Σε περίπτωση απόφασης αποκλεισμού ή κατάργησης, η EasySIGN θα ενημερώσει τον Πελάτη σε ποιο βαθμό θα μειωθεί ή θα αποτραπεί η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη.
11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Οι αλλαγές και οι προσθήκες σε οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας ή / και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν μόνο εφόσον συμφωνηθούν εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και έτσι μπορούν να αποδειχθούν μόνο.
12. ΔΙΑΦΟΡΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
12.1. Η συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών. Η εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών της 11ης Απριλίου 1980 αποκλείεται.
12.2. Η EasySIGN δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναθέσει σε τρίτο μέρος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας.
12.3. Η EasySIGN μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Πελάτη βάσει των συγκεκριμένων όρων του Προϊόντος όπως καθορίζονται στην Ενότητα 9 δεν είναι μεταβιβάσιμα.
12.4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη, στη λογική κρίση της EasySIGN, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή της Συμφωνίας είναι άκυρη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανεφάρμοστη, η EasySIGN έχει το δικαίωμα να τερματίσει το υπόλοιπο περιεχόμενο της Συμφωνίας, εκτός εάν αυτό θεωρηθεί παράλογο και άδικο υπό τις δεδομένες συνθήκες.
12.5. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από τη Συμφωνία πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στην 's-Hertogenbosch, Κάτω Χώρες.

Ερωτήσεις;

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας. Να έρθετε σε επαφή με την ομάδα υποστήριξής μας.